O nas

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) jest prywatną, niedochodową fundacją posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Görlitz. Fundacja postawiła sobie za cel wspieranie współpracy między Niemcami a Polską kładąc nacisk na dialog i wzajemną wymianę kulturową. Erygując równocześnie Polsko-Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków Kultury (PNF) w Warszawie
stworzono ku temu stosowne warunki. Główną intencją działań Niemiecko-Polskiej Fundacji jest zatem dalszy rozwój polsko-niemieckiej przyjaźni, chcąc w ten sposób przyczynić się do zrastania się Europy.

Cele Fundacji:

 • promocja kultury i sztuki, w tym ochrony zabytków
 • wspieranie porozumienia pomiędzy narodami

Wytyczone cele mają zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez:

badania, remonty, konserwację, zabezpieczanie i ochronę godnych zachowania obiektów zabytkowych o znaczeniu historyczno-artystycznym lub kulturowym oraz budowli sakralnych, początkowo przede wszystkim na terenie Polsce

komunikowanie potrzeby konserwacji zabytkowych budynków i dzieł sztuki o znaczeniu historyczno- artystycznym lub kulturowym oraz ochrony zabytków wśród szerokich kręgów społeczeństwa w celu zachęcenia do aktywnej pomocy w zachowaniu wspólnego dziedzictwa architektonicznego, początkowo szczególnie na terenie Polski

wspieranie imprez, umożliwiających spotkania Niemców i Polaków w duchu międzynarodowego porozumienia, szerzenie wiedzy i informacji o zabytkach kultury i innych obiektach o walorach artystycznych lub historyczno-kulturowych w sąsiednim kraju

Zarząd:

 • dr Tessen von Heydebreck, prezes zarządu
 • Udo Donau, zastępca prezesa zarządu
 • prof. dr Dieter Bingen, członek zarządu
 • dr inż. Klaus-Henning von Krosigk, członek zarządu
 • dr Konrad Vanja, członek zarządu
 • Violetta Wojnowski, członek zarządu
 • Wojciech Wrzecionkowski, konsul honorowy RFN w Olsztynie / Allenstein, członek zarządu

Współzałożycielem fundacji oraz prezesem jej zarządu w latach 2007-2010 był prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski (ur. 26 stycznia 1934 – † 25 października 2010). Pod koniec swego życia był prezesem zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Warszawie. Jako międzynarodowo uznany konserwator zabytków i propagator polsko-niemieckich stosunków w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, pozostawił trudną do zamknięcia lukę w Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury oraz w jej siostrzanej fundacji. To samo tyczy się współzałożyciela i wiceprezesa Niemiecko-Polskiej Fundacji – prof. dr dr-inż. h.c. Gottfried Kiesow (ur. 7 sierpnia 1931 – † 7 listopada 2011). Prof. Kiesow, dzięki którego owocnej działalności w zakresie ochrony zabytków przede wszystkim Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) przekształciła się w największy ruch obywatelski na rzecz ochrony zabytków w Niemczech, był jak
jego serdeczny kolega po fachu i przyjaciel prof. Tomaszewski budowniczym mostów na rzecz wzmocnienia polsko-niemieckich stosunków w dziedzinie ochrony wspólnego dziedzictwa architektonicznego. Prezesem zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury od 2011 roku jest dr Tessen z Heydebreck.

Założyciel:

 • dr Tessen von Heydebreck

Eksperci, doradzający Fundacji i nadzorujący realizację projektów:

 • dr Beata Makowska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Szczecin (Stettin) (do 2016 r.)
 • prof. Christofer Herrmann, Olsztyn (Allenstein)
 • dr hab. inż. Ulrich Schaaf, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa, Katedra Konserwatorstwa, prof. UMK
 • Markus Kepstein, Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Görlitz, mistrz ciesielski

Biuro:

 • dr Peter Schabe, kierownik biura

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury nadal znajduje się w fazie rozwoju, potrzebując wsparcia wielu zaangażowanych donatorów. Członkowie zarządu oraz należący do ich grona współzałożyciel uważają się za „inicjatorów”, liczących jednak na zaangażowanie znacznie większej grupy osób w działania na rzecz zachowania polsko-niemieckiej spuścizny architektonicznej. Za wzorzec stawiają sobie angielską National Trust oraz Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków. Działacze liczą również na udział finansowy działających na terenie Polski niemieckich przedsiębiorstw, chcących przyczynić się do zachowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Statuty Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury udostępnione są w mediatece na stronie głównej Fundacji.

 

Zarząd DPS od lewej: dr Konrad Vanja, dr Klaus-Henning von Krosigk, Viola Wojnowski, Wojciech Wrzecionkowski, Dieter Bingen, dr Tessen von Heydebreck, Udo Donau (zdjęcie: DPS, luty 2022, Warszawa, Zamek Królewski)