Projekty

Filter:

SZTYNORT / STEINORT

Dawny pałac rodziny von Lehndorff w Sztynorcie Dużym / Groß Steinort stanowi główny projekt Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (DPS). Nazwisko von Lehndorff znane jest przede wszystkim przez osobę hrabiego Heinricha von Lehndorffa, ostatniego dziedzica pałacu w Sztynorcie, który uczestniczył w nieudanej próbie zamachu hrabiego Stauffenberga na Adolfa Hitlera 20 lipca 1944 r. (w 2019 r. wspominano 75-lecie tego wydarzenia) i wkrótce potem został poddany egzekucji. Po upadku „żelaznej kurtyny” dawne wschodniopruskie założenie pałacowe w szybkim tempie zaczęło popadać w ruinę. Pod koniec 2009 r. dzięki staraniom DPS nastąpiło przekazanie pałacu na własność polskiej siostrzanej fundacji DPS – Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (PNF). Odtąd obu fundacjom udało się głównie przy użyciu środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darowiznom prywatnych donatorów z Niemiec wstępnie zabezpieczyć pałac, zapobiegając w ten sposób jego zawaleniu. W latach 2014/2015 dzięki dofinansowaniu ze strony Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko w Osnabrück (DBU) oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie udało się pod kierownictwem inżyniera budownictwa prof. dr-inż. W. Jägera w ramach projektu modelowego zabezpieczyć konstrukcję północno-zachodniej wieży, wzmocnić część fundamentów i wykonać drenaż, natomiast z prywatnych darowizn rozpoczęto adaptację wschodniego skrzydła pałacu na prowizoryczne centrum informacyjne. Po nieudanej próbie przejęcia dawnego założenia pałacowego w Sztynorcie przez polskiego inwestora, który w 2016 roku wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie unijne w celu adaptacji kompleksu do celów rekreacyjno-hotelowych (wniosek odrzucono w 2017 r.), istnieje znów możliwość przeprowadzenia łagodnej rewitalizacji Sztynortu oraz znalezienia funkcji odpowiedniej dla zabytku, aby zachować genius loci w jego fascynującej autentyczności. Pod koniec 2018 roku nastąpiła zmiana właściciela dawnego założenia pałacowo-folwarcznego Lehndorffów, co daje powody do nadziei. Nowym właścicielem stała się międzynarodowa włoska firma, realizująca projekty budowlane, pragnąca przekształcić kompleks przy zachowaniu zabytkowej substancji budowlanej w przyjazny dla środowiska obiekt hotelowo-rekreacyjny w przystępnych cenach. Natomiast właścicielem samego pałacu sztynorckiego w dalszym ciągu pozostaje Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (PNF). Od I kwartału 2019 roku jest nawet jego bezpośrednim właścielem, odkąd spółka Pałac w Sztynorcie Sp. Z oo, której jedynym udziałowcem od końca 2009 roku była PNF, przed rozwiązaniem przekazała pałac na własność fundacji. Zatem obecnie obie siostrzane fundacje PNF i DPS w dalszym ciągu angażują się wspólnie ze stowarzyszeniem Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V. (LGS) w ratowanie pałacu w Sztynorcie. Po kilku latach przestoju w 2019 roku polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdziło wniosek o dofinansowanie kolejnych pilnie potrzebnych prac ratunkowych (zabezpieczenie polichromii na belkach stropowych, fryzów ściennych oraz klatki schodowej parteru wraz z ustaleniem konserwatorskich metod zabezpieczających), których realizację zakończono jesienią 2019 roku. Z kolei Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów udostępniła zatwierdzone przez niemiecki Bundestag środki w wysokości 500.000 euro na lata 2019/2020 na kontynuację dalszych pilnych działań ratunkowych, takich jak częściowa instalacja koniecznej infrastruktury budowlanej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, sanitarnej , ogrzewania), zabezpieczenie dachu i konstrukcji stropowych, kontynuacja prac drenarskich, wzmocnienie fundamentów, remont murów skrzydła wschodniego wraz z izolacją wewnętrzną, montaż izolacji poziomej w głównej partii budynku, kontynuacja badań architektonicznych oraz dalsze opracowanie materiałów planistycznych. Ponadto w 2019 roku, również ze środków federalnych RFN, we wschodnim skrzydle pałacu powstało nieduże centrum wystawowo-informacyjne, otwarte 30 listopada 2019 roku, stanowiące pierwszą wprowadzoną do historycznego gmachu funkcję użytkową. Uchwałą komisji budżetowej niemieckiego Bundestagu w listopadzie 2019 roku wyznaczono kolejne 500.000 euro na bezpośrednią kontynuację pilnie koniecznych prac zabezpieczających z budżetu federalnego na rok 2020, udostępnionych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów we wrześniu 2020 roku do wykorzystania do końca 2021 roku. Kolejne fundusze federalne w wysokości 500 000 euro, które udało się pozyskać głównie dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu prof. Jägera i jego interwencji w tej sprawie u decydentów politycznych, wykorzystane zostaną – obok kontynuacji prac we wnętrzu skrzydła wschodniego – przede wszystkim w obrębie głównego budynku pałacowego. Działania dotyczące głównej części pałacu skupią się na utworzeniu „osi próbnej”, mającej na celu całkowite odtworzenie dwóch pomieszczeń na parterze oraz na pierwszym piętrze, obejmując zatem hol i główną klatkę schodową; ponadto przewidziana jest restauracja i ponowna instalacja poważnie uszkodzonego drewnianego stropu belkowego w jednym z zachodnich pomieszczeń parteru, kontynuacja instalacji drenażu pierścieniowego oraz remont elewacji frontowej z ryzalitem środkowym.

W kwietniu 2020 roku siostrzana fundacja PNF, przy zaangażowanym wsparciu finansowym ze strony DPS, z dużą nadzieją złożyła wniosek do polskiego Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie z tzw. Funduszu EOG na remont i rewitalizację zachodniego skrzydła pałacu i jego adaptację do celów edukacyjnych (głównie szkoleń dla rzemieślników oraz na placówki kulturowe) z salami seminaryjnymi i warsztatami (koszt 2,877 mln euro). Niestety ów bardzo obszerny wniosek, uzupełniony kompletnym planowaniem pod pozwolenie na budowę dla skrzydła zachodniego, został odrzucony w grudniu 2020 roku (z uwagi na 2 punkty, których zabrakło do osiągnięcia wystarczającej punktacji).

Nowe impulsy przyniosło natomiast, ponownie z inicjatywy prof. Jägera, przyznanie uchwałą komisji budżetowej niemieckiego Bundestagu po raz trzeci kwoty 500.000 euro dofinansowania pałacu w Sztynorcie z budżetu federalnego na rok 2021, do wykorzystania w latach 2021/22. Opracowany wniosek z – jak dotychczas – fundacją DPS jako partnerem wiodącym koncentruje się przede wszystkim na rozpoczęciu remontu cennej konstrukcji dachowej budynku głównego.

Ponadto dzięki wsparciu ze strony stowarzyszenia Lehndorff-Gesellschaft udało się rozszerzyć odbywający się z powodzeniem od 2017 roku Letni Tydzień Kultury w Sztynorcie w sierpniu 2019 i 2020 roku (z powodu Corony po części wirtualnie).

Do realizacji wspomnianych projektów „Kontynuacja Działań Zabezpieczających” i „Letni Festiwal Kultury w Sztynorcie” oprócz środków publicznych istnieje ciągłe zapotrzebowanie na środki własne, dlatego DPS jako dysponent środków niemieckich wraz z polską fundacją siostrzaną PNF oraz stowarzyszeniem Lehndorff-Gesellschaft wspólnie nieustannie apelują o darowizny na rzecz ratowania i rewitalizacji pałacu w Sztynorcie!

Mehr

KRZYWE KOŁO / KRIEFKOHL

W 2018 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) po raz pierwszy wsparła konserwację wartościowego wczesnobarokowego wystroju i wyposażenia drewnianego katolickiego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole / Kriefkohl niedaleko Gdańska. Cenne figuralne i ornamentalne polichromie drewnianych elementów wystroju przez długi czas pozostawały całkowicie ukryte pod biało-żółtymi, wtórnymi warstwami malarskimi. W 2019 roku prace konserwatorskie nad wartościowym wyposażeniem były kontynuowane dzięki środkom Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz fundacji DPS jako partnerowi wiodącemu. Również ciąg dalszy prac konserwatorskich nad cennym wyposażeniem w 2020 roku sfinansowano ze środków federalnych.

Mehr

MORAWA / MUHRAU

Projekt dotacyjny Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z 2012 roku.
Przecieki dachu zaczęły zagrażać funkcjonowaniu mieszczących się w zabytkowym pałacu z 1873 roku placówek Fundacji św. Jadwigi: przedszkola oraz obiektu edukacyjnego ...

Mehr

SZTYNORT DUŻY / GROß STEINORT

Neogotycka kaplica grobowa rodu von Lehndorff, wchodząca w skład dawnego założenia pałacowego Lehndorffów w Sztynorcie Dużym / Groß Steinort i będąca dziełem wybitnego architekta, twórcy m.in. Nowego Muzeum na Wyspie Muzeów w Berlinie, Friedricha Augusta Stülera, była w ostatnich czasach poważnie zagrożona zawaleniem. Siostrzana Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury przejęła przed kilku laty pieczę nad tą wysokiej klasy budowlą neogotycką, aby nie pozwolić na jej bezpowrotną utratę. W latach 2017-19 przy wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji DPS przy zabytku wykonano niezbędne prace ratownicze (remont dachu). Prace zabezpieczeniowe przy mauzoleum kontynuowane będą w latach 2020/21. Odtworzona zostanie stolarka okienna w okrągłych otworach w szczytach oraz przeprowadzone prace przy uszkodzonej elewacji zewnętrznej. W przyszłości prace zabezpieczające przy mauzoleum będą kontynuowane.

Mehr

ŁEGOWO /LANGENAU

W 2020 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) po raz pierwszy wsparła prace przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łęgowie / Langenau, w którego wnętrzu zachował się niezwykły manierystyczny wystrój i wyposażenie. Po przeprowadzeniu remontu dachów kościoła w 2014 roku, właścicielowi zabytku, Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu, w 2020 roku udało się zgromadzić fundusze na renowację zniszczonych elewacji zewnętrznych kościoła. Fundacja DPS jako partner wiodący wsparła prace ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Mehr

MARIANKA / MARIENFELDE

W latach 2008, 2011, 2015 i 2016 oraz 2018, 2019 i 2020 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) zrealizowała ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów projekt pt. „Kościół parafialny Marianka / Marienfelde, Polska”. Fundacja początkowo wsparła remont dachu korpusu nawowego, a następnie przyczyniła się do odsłonięcia cennych gotyckich malowideł ściennych na południowej ścianie korpusu. Następnie sfinansowano odsłonięcie i konserwację polichromii na wschodniej i zachodniej, a w końcu na północnej ścianie korpusu, konserwację malowideł na ścianie południowej oraz stopniową konserwację ambony i baptysterium.

Mehr

ŻELISZÓW / GIERSDORF

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) od 2018 roku wspiera prace zabezpieczające przy „perle historii” w Żeliszowie / Giersdorf na Dolnym Śląsku jaką jest dawny kościół ewangelicki przypisywany budowniczemu Bramy Brandenburskiej w Berlinie, architektowi Carlowi Gotthardowi Langhansowi, nad którym od 2013 roku pieczę trzyma warszawska fundacja „Twoje Dziedzictwo”. Ów cenny zabytek architektury o eleganckim eliptycznym wnętrzu okolonym emporami popadał w ruinę. W międzyczasie podjęto prace zabezpieczające. W latach 2018/19 i 2019/20 fundacja DPS dofinansowała I i II etap renowacji wieży ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Mehr

ZŁOTNIK / REINSWALDE

Dawny dom sołtysa w Złotniku / Reinswalde należy do najstarszych budowli renesansowych województwa lubuskiego. W 2019 roku ów wznoszący się obok imponujących ruin kościoła budynek objęty został projektem dotowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS).

Mehr

KONSERWACJA WITRAŻY KOŚCIELNYCH NA POMORZU ZACHODNIM, DOLNYM ŚLĄSKU I W MAŁOPOLSCE W LATACH 2017 – 2019

Projekt „Konserwacja zniszczonych przez negatywny wpływ środowiska witraży w kościele wiejskim w Koszewsku / Klein Küssow (2017-18), kościele ewangelickim Najświętszej Marii Panny w Legnicy / Liegnitz (2018-19) oraz katolickim kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu / Auschwitz (2019)”, zrealizowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS), mający na celu zachowanie wysokiej jakości zabytkowych witraży sakralnych stanowił po „Modelowej konserwacji silnie uszkodzonych średniowiecznych witraży na Kujawach 2014-2016” oraz „Modelowej konserwacji i zabezpieczeniu silnie uszkodzonych witraży 2012-2014” już trzeci projekt z zakresu ochrony zabytków sztuki witrażowniczej dofinansowywany przez Fundację. Niemiecko-Polska Fundacja wystąpiła ponownie jako partner wiodący i dysponent środków udostępnionych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Mehr

WSCHOWA / FRAUSTADT

Ciężar więźby dachowej dawnego ewangelickiego kościoła pw. Żłóbka Chrystusa / Kripplein Christi nadmiernie obciążał ściany zewnętrzne budynku, będącego niegdyś ważnym ośrodkiem rozpowszechniania protestantyzmu na północno-wschodnich obrzeżach Dolnego Śląska. W 2015 roku Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury udało się usunąć grożące zabytkowi niebezpieczeństwo powodowane przez konstrukcję dachową nawy dzięki przeprowadzeniu statycznych prac zabezpieczających. Podobnie jak w 2015 roku Fundacja w 2018 roku otrzymała dofinansowanie ze strony Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na konserwację tego ważnego również ze względów urbanistycznych zabytku. Nowa dotacja posłużyła dofinansowaniu pilnie potrzebnej wymiany nieszczelnego pokrycia dachowego korpusu nawowego kościoła.

Mehr

WKŁAD FUNDACJI DPS W ECHY 2018: POLSKO-NIEMIECKI TYDZIEŃ SPOTKAŃ WE WROCŁAWIU – BRESLAU 2018

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) w ramach ogłoszonego przez Unię Europejską „Roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ECHY)” od 3 do 9 grudnia zorganizowała we Wrocławiu przy finansowym wsparciu Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Fundacji Senta-Weygandt-Stiftung z Görlitz, Fundacji Erika-Simon-Stiftung z Görlitz oraz Kraju Związkowego Saksonii tydzień polsko-niemieckich spotkań poświęcony tematowi żydowskiego dziedzictwa kulturowego w stolicy historycznego Śląska.

Mehr

WROCŁAW / BRESLAU

Projektem dofinansowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS) w latach 2017 i 2018 stała się mykwa Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, która bez uszczerbku przetrwała Noc Kryształową oraz II wojnę światową. Obecnie mykwa jest wyjątkowym przykładem żydowskiej architektury rytualnej przełomu XIX i XX wieku. Fundacja DPS zaangażowała się w ten projekt jako partner wiodący i dysponent środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Mehr

WROCŁAW / BRESLAU

Dom Oppenheimów na Rynku Solnym we Wrocławiu / Breslau stanowi jedną z nielicznych zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta dolnośląskiej metropolii, która nie padła ofiarą zniszczeń II wojny światowej i nadal w dużej mierze zachowana jest w oryginalnym stanie. Szczególnie wnętrze zabytku wymagało pilnej renowacji. Obiekt od roku 2017 do lata 2018 poddany został gruntownym pracom remontowym, przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, oraz rewitalizacji. W przyszłości dom ma służyć m.in. jako miejsce polsko- niemieckiej wymiany kulturowej połączone z galerią sztuki. Z hojnych darowizn pozyskanych w 2016 roku w ramach obchodów roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocławia Niemiecko-Polska Fundacja pokryła między innymi dodatkowe wydatki na prace konserwatorskie, takie jak konserwacja portalu i barokowej wewnętrznej klatki schodowej oraz odsłonięcie, konserwacja i restauracja polichromii w wybranych pomieszczeniach kamienicy frontowej. Mile widziane są dalsze darowizny na utrzymanie budynku, służącego fundacji DPS również jako oddział terenowy na Śląsku i użytkowanego jako ośrodek edukacyjny w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz instytucja kulturowa.

Mehr

DARŁOWO / RÜGENWALDE

W ostatniej ćwierci XIX wieku w mieście Darłowie / Rügenwalde działało największe towarzystwo żeglugowe na Pomorzu Zachodnim, należące do rodziny Hemptenmacherów, posiadającej okazałą kamienicę przy rynku staromiejskim, zachowaną do dziś, lecz wymagającą remontu. Rozpoczęte w 2012 roku prace renowacyjne przy zabytkowej kamienicy o dekoracyjnej elewacji szczytowej zrealizowała Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury przy hojnym wsparciu prywatnej donatorki z Niemiec. W 2016 wykonano remont reprezentacyjnej fasady budynku frontowego. Natomiast dopiero pod koniec 2017 podjęto prace przy budynku głównym (część A). Renowację zewnętrznej elewacji budynku głównego ukończono ostatecznie pod koniec maja 2018 roku. Do lipca/sierpnia 2018 roku przeprowadzono prace renowacyjne na zewnętrznej elewacji przyległej oficyny (część B) zrealizowane dzięki kolejnej bardzo hojnej darowiźnie prywatnej donatorki, przekazanej na ręce Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

Mehr

GOŚCIKOWO PARADYŻ / PARADIES

Imponująco monumentalny późnobarokowy ołtarz główny dawnego kościoła klasztornego cystersów w Gościkowie-Paradyżu / Paradies do 2013 roku wykazywał uszkodzenia spowodowane przez żer owadów oraz pokryty był wtórnymi przemalowaniami w kolorze białym. Za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze / Grünberg Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) mogła przyczynić się do realizacji dwóch ważnych etapów prac konserwatorsko-restauratorskich w 2014 i 2015 roku. W 2016 roku przy wsparciu DPS kontynuowano restaurację cennego ołtarza, którą ukończono na przełomie 2017 i 2018 roku. Na wspomniane etapy prac właściciel zabytku za pośrednictwem DPS otrzymał dofinansowanie od Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Mehr

GIŻYCKO / LÖTZEN

Ewangelicki kościół farny w Giżycku / Lötzen w 2017 roku stał się projektem dofinansowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS). Drewniana podłoga owego powstałego w dobie klasycyzmu budynku kościelnego wykazywała tak daleko idące zniszczenia, że zabytkowi groziło zamknięcie. Po tym, jak była mieszkanka Giżycka w 2014 roku zwróciła się do DPS w sprawie zniszczonej podłogi, Fundacja zrealizowała prace naprawcze ze środków pozyskanych od prywatnych donatorów oraz z funduszy Republiki Federalnej Niemiec.

Mehr

ŻAGAŃ /SAGAN

W latach 2016/17 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała zewnętrzną i wewnętrzną renowację Kaplicy Grobu Świętego w Żaganiu / Saganie, będącej repliką jej starszego, 500-letniego pendant w Görlitz.

Mehr

NIEPOŁCKO / NIEPÖLZIG

W okresie od końca 2016 roku do lipca 2017 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Republiki Federalnej Niemiec dofinansowała renowację okien dawnego dworu w Niepołcku / Niepölzig, będącego jednym z nielicznych zachowanych reprezentacyjnych barokowych budynków ryglowych w województwie zachodniopomorskim.

Mehr

MODELOWA KONSERWACJA SILNIE USZKODZONYCH ŚREDNIOWIECZNYCH WITRAŻY NA KUJAWACH 2014 – 2016

W ramach tego projektu, dotowanego przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko z Osnabrück (DBU) i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM), a zrealizowanego przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury jako partnera wiodącego, zbadano i poddano konserwacji cenne średniowieczne witraże w miastach na Kujawach, ekstremalnie obciążonych zanieczyszczeniem powietrza: w Toruniu / Thorn i Włocławku / Leslau. Wiele z tych cennych witraży na terenie Polski uległo już bezpowrotnemu zniszczeniu.

Mehr

BRZESKO / BRIETZIG

W latach 2013-2015 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała renowację unikatowego dziś w Polsce polichromowanego stropu stalaktytowego z końca XVII wieku, imitującego sklepienie żebrowe, w kościele pielgrzymkowym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w zachodniopomorskim Brzesku / Brietzig. Wkrótce po tym prace nad cennym stropem całkowicie ukończono.

Mehr

KRZESZÓW / GRÜSSAU

W 2015 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Kultury i Zabytków dotowała projekt pt. „Inwentaryzacja nowo odkrytego niemieckiego archiwum (1436–1954) dzisiejszego klasztoru benedyktynów w Krzeszowie / Grüssau, województwo dolnośląskie, Polska”. W sumie odnaleziony niemiecki zespół archiwaliów wraz z jego odkrytą i opracowaną już w roku 2014/15 częścią obejmuje 2.000 fascykułów.

Mehr

SĘKOWICE / SCHENKENDORF

W 2015 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała renowację empor kościoła we wsi Sękowice, dawniej Schenkendorf, należącej do gminy Gubin / Guben ze środków udostępnionych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM). Aby zakończyć prace remontowe we wnętrzu tego uroczego kościoła ryglowego, któremu w 2006 roku jeszcze groziła degradacja, ostatnio brakowało jeszcze 60 000 euro.

Mehr

ŚWIDNICA / SCHWEIDNITZ

Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy w Świdnicy / Schweidnitz, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, od 2007 w nieregularnych odstępach czasowych dotowany jest przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury. W latach 2007/2008 i 2010 - 2012 fundacja DPS wsparła prace zabezpieczeniowe i remont zabytkowych okien kościoła. W 2015 roku Fundacja zaangażowała się w renowację „wielkich organów”.

Mehr

JELENIA GÓRA / HIRSCHBERG – CIEPLICE ŚLĄSKIE ZDRÓJ / BAD WARMBRUNN

Remont zewnętrznych elewacji barokowej ewangelickiej plebani przeprowadzono w 2014 roku równocześnie z remontem elewacji pobliskiego budynku ewangelickiego kościoła Odkupiciela. Młodej parze pastorskiej pod koniec 2013 roku udało się pozyskać fundusze unijne na oba projekty. Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków pozyskanych od Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz fundacji Erika-Simon-Stiftung w Rinteln dołożyła się do wymaganego wkładu własnego parafii.

Mehr

BOLKÓW-SADY GÓRNE / BOLKENHAIN-OBERBAUMGARTEN

W 2014 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury sfinansowała prace remontowe przy silnie zniszczonych elewacjach kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we wsi Sady Górne / Oberbaumgarten.

Mehr

CHLASTAWA / KLASTAWE

Przy wsparciu ze strony Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz dzięki pozyskanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury funduszom federalnym w 2014 roku wymieniono pokrycie dachowe korpusu XVII-wiecznego drewnianego kościoła p.w. Narodzin Najświętszej Marii Panny w Chlastawie / Klastawe.

Mehr

MODELOWANA KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE SILNIE USZKODZONYCH WITRAŻY 2012 – 2014

Projekt dotowany przez fundację DPS w latach 2012-2014 miał na celu przeprowadzenie modelowej konserwacji i zabezpieczenie witraży okiennych w trzech wybranych zabytkowych budynkach kościelnych w województwie dolnośląskim, zagrożonych przez negatywny wpływ środowiska: w Wałbrzychu / Waldenburg, Ścinawce Dolnej / Niedersteine i Jaworze / Jauer.

Mehr

SŁAWĘCIN /SCHLAGENTHIN

Drewniana wieża katolickiego kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Sławęcinie / Schlagenthin w województwie lubuskim coraz bardziej wychylała się z osi grożąc zawaleniem na zachodni szczyt korpusu nawowego. Z pomocą Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w 2014/15 roku zagrożenie to zostało usunięte.

Mehr

MĄTOWY WIELKIE /GROß MONTAU

Kościół w Mątowach Wielkich / Groß Montau objęto projektem dotowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w 2013 roku. W miejscowym katolickim kościele św. Piotra i Pawła chrzest i błogosławieństwo przyjęła bł. Dorota z Mątowów, patronka Zakonu Krzyżackiego i Prus. Fundacja ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów dofinansowała prace renowacyjne przy hełmie wieży, wykonane ściśle według wytycznych konserwatorskich.

Mehr

JELENIA GÓRA / HIRSCHBERG – CIEPLICE ZDRÓJ / BAD WARMBRUNN

Powstały z dawnego zboru kościół ewangelicki Odkupiciela w Cieplicach Zdroju / Bad Warmbrunn, dzielnicy śląskiego miasta Jelenia Góra / Hirschberg, stanowi wybitny zabytek sakralny doby rokoka. W latach 2011-13 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji Erika-Simon-Stiftung sfinansowała remont dachu oraz renowację okien kościoła.

Mehr

KLĘPSK / KLEMZIG

Piękny, dobrze zachowany drewniany kościół w Klępsku / Klemzig stanowiący zabytek o narodowym znaczeniu w 2013 roku objęty został projektem dofinansowania Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz.

Mehr

LUBAŃ / LAUBAN

W dawnym kościele Marii Panny w Lubaniu / Lauban, najstarszym kościele na dzisiejszym polskim Śląsku, konieczne było przeprowadzenie pilnego remontu dachu. Prace zostały zrealizowane w 2013 roku przy wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

Mehr

PRZYWODZIE / FÜRSTENSEE

Przecieki dachu spowodowały znaczne uszkodzenie zabytkowego polichromowanego stropu w korpusie katolickiego kościoła filialnego w Przywodziu / Fürstensee. Po ukończeniu remontu dachu w 2010 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała prace konserwatorskie przy polichromii stropu, który wykonano w latach 2010-2012.

Mehr

RZĄŚNIK / SCHÖNWALDAU

Projekt rekonstrukcji zabytkowego zboru sfinansowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w 2011 roku. Dawny dom modlitwy translokowano w celu uchronienia go przed ostatecznym zniszczeniem do parku pałacowego w Łomnicy / Lomnitz koło Jeleniej Góry / Hirschberg, gdzie od 2020 roku służy do celów wystawowo-kulturowych oraz jako miejsce ślubów.

Mehr

SORKWITY / SORQUITTEN

Projekt dotacyjny Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z 2010 roku objął renowację zabytkowych organów w miejscowym kościele ewangelickim, wykonanych przez znanego organmistrza Wilhelma Sauera.

Mehr

TOPOLNO

W 2010 roku z inicjatywy i przy fachowym wsparciu ze strony Bałtyckiego Centrum Organowego w Stralsundzie, ze środków przyznanych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, rozdysponowanych przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w roli partnera wiodącego, odrestaurowano zabytkowe organy Sauera w dawnym kościele Paulinów w Topolnie.

Mehr

GNOJEWO / GNOJAU

W 2009 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury sfinansowała kompleksowe prace konserwatorskie przy średniowiecznej kapliczce przydrożnej pod Malborkiem / Marienburg. W 2008 roku sześciometrowej wysokości zabytek wykazywał poważnie uszkodzenia. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji udało się przeprowadzić prace konserwatorskie i przywrócić gotycką kaplicę do pierwotnego wyglądu. Stanowi ona jeden z ostatnich najwyższej jakości przykładów tego rodzaju małej architektury na terenie dzisiejszej Polski, dzięki czemu posiada niezwykłą wartość historyczną i artystyczną.

Mehr

HENRYKÓW / HEINRICHAU

W 2003 roku w dawnym klasztorze cystersów, obecnie podlegającym pod archidiecezję wrocławską, we wschodnim skrzydle krużganka odkryto wtórnie zamurowane średniowieczne ostrołukowe portale kapitularza z zachowaną pierwotną polichromią. W 2008 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów wsparła odsłonięcie i zabezpieczenie tych cennych pozostałości dawnej szaty architektonicznej.

Mehr